PHC Corporation

Fundacja Belaja Rosa Foundation Informacje o firmie PHC

Fundacja Belaja Rosa Foundation | Wpływ na życie w Rosji

Dział biomedyczny firmy PHC Corporation wspiera fundację Belaja Rosa Foundation — organizację charytatywną z siedzibą w Rosji — celem dotarcia do szerszej społeczności globalnej poprzez prowadzenie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Fundacja Belaja Rosa Foundation została powołana do życia w 2008 roku przy współudziale firmy PHC Europe B.V. Jej celem jest poprawa jakości życia dzieci ze Stawropolu, miasta w południowej Rosji, które znajdują się w trudnej sytuacji. Fundacja prowadzi obecnie działalność edukacyjną i rekreacyjną dla ponad 350 lokalnych dzieci ze 100 rodzin, które żyją w skrajnym ubóstwie.

Fundacja Belaja Rosa Foundation

Odsetek dzieci żyjących w ubóstwie w Rosji jest jednym z najwyższych na świecie. Dodatkowo wiele rosyjskich dzieci żyje w niepełnych rodzinach lub jest porzucanych przez rodziców i boryka się z niedoskonałym systemem opieki nad małoletnimi, a także ograniczoną liczbą sierocińców.

Ubóstwo jest w Rosji problemem od wielu lat między innymi w wyniku wieloletnich zawirowań politycznych w Europie Wschodniej. Upadek Związku Radzieckiego oraz kryzys społeczny i gospodarczy, który po nim nastąpił, doprowadziły do znacznych cięć w wydatkach rządowych na edukację, w tym na programy pozaszkolne, szkolne ośrodki zdrowia, programy letnie i ośrodki zajęć pozalekcyjnych. Do połowy pierwszej dekady XXI wieku wydatki rządowe na edukację na dziecko spadły do połowy wskaźnika z 1990 roku. Niedawne skutki globalnej recesji gospodarczej, spadające światowe ceny ropy naftowej i sankcje nałożone w związku z konfliktem na Ukrainie nasiliły w ostatnich latach ubóstwo w Rosji. W konsekwencji bezdomność młodzieży oraz wskaźnik nadużywania alkoholu i narkotyków wśród nastolatków dramatycznie wzrosły, podobnie jak wskaźniki przestępczości i samobójstw. Eksperci szacują, że obecnie ponad 1,5 miliona rosyjskich dzieci nie uczęszcza do szkoły.

Pracownicy działu biomedycznego firmy PHC Corporation postanowili pomóc, gdy usłyszeli o trudnej sytuacji niektórych dzieci w Stawropolu od jednego ze swoich kolegów, który znał pracujących tam wolontariuszy. Wsparcie finansowe ze strony firmy PHC Europe B.V. umożliwiło powstanie w 2008 roku nowej organizacji charytatywnej — fundacji Belaja Rosa Foundation, której celem stało się zapewnienie bezpośredniego wsparcia dzieciom ze Stawropolu.

Fundacja Belaja Rosa Foundation

Początkowo Fundacja koncentrowała się na pomocy małym dzieciom z rodzin wielodzietnych (z czwórką lub większą liczbą dzieci), dzieciom samotnych matek, rodziców bezdomnych lub z problemem alkoholowym, sierotom i dzieciom ulicy. Dzięki działalności fundacji powstały nowe możliwości, co zachęciło te dzieci do uczęszczania do szkoły i uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych, takich jak taniec. Później Fundacja skupiła się również na dzieciach starszych. W Rosji sierocińce zapewniają opiekę dzieciom tylko do 16. roku życia. Zakłada się po prostu, że po osiągnięciu takiego wieku dzieci będą samodzielne. Dzieci są często nieprzygotowane do przejścia w dorosłość w tak młodym wieku, a sprawy często przybierają obrót na gorsze. Fundacja Belaja Rosa Foundation pomaga uzyskać tym dzieciom samodzielność. Ponadto organizuje w okresie letnim obozy wakacyjne i wycieczki dla dzieci w trudnej sytuacji.

Obecnie Fundacja wspiera ponad 350 ubogich dzieci z ponad 100 rodzin mieszkających w Stawropolu. Stałe wsparcie ze strony firmy PHC Europe B.V. jest wykorzystywane w sposób jak najbardziej bezpośredni, tak aby zmienić życie tych dzieci.

Więcej informacji na temat fundacji Belaja Rosa Foundation może udzielić Ton Schipperheijn