PHC_Europe_logo

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Warunki użytkowania

WARUNKI OGÓLNE 

CZĘŚĆ A: SPRZEDAŻ I DOSTAWA 

Artykuł 1: Definicje

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, użyte w niniejszym dokumencie terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

PHCEU: firma PHC Europe B.V. z siedzibą w Etten-Leur w Holandii, dysponująca organizacjami sprzedażowymi i serwisowymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Holandii;

Klient:
każda osoba prawna lub fizyczna, która zawarła lub chce zawrzeć umowę z PHCEU;

Strona/Strony:
PHCEU i Klient, wspólnie lub indywidualnie; 

Produkt(y): każdy produkt wprowadzany do obrotu i dystrybuowany przez PHCEU, w tym towarzysząca mu dokumentacja i oprogramowanie;

Usługi: wszelkie usługi, niezależnie od ich charakteru i przeznaczenia, świadczone przez PHCEU, w tym konserwacja i naprawa;

na Piśmie/w formie Pisemnej: listownie, faksem lub pocztą elektroniczną;

Zamówienie: każde zlecenie wydane przez Klienta PHCEU na Piśmie, związane z zapewnieniem Produktów i (lub) Usług;

Umowa: każda umowa pomiędzy PHCEU a Klientem dotycząca sprzedaży, zakupu i dostawy Produktów i (lub) świadczenia Usług;

Wycofanie produktu: proces odzyskiwania wadliwych Produktów z rynku;

Informacje poufne: wszelkie informacje niepubliczne lub zastrzeżone w dowolnej formie (wizualnej, ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innej) dotyczące spraw biznesowych i działalności Strony, w tym, ale nie wyłącznie, informacje dotyczące opracowywania i wytwarzania produktów, procedur operacyjnych, informacji finansowych, cen, analiz rynkowych, warunków umownych i wszelkich innych informacji wrażliwych z punktu widzenia konkurencyjności. 

Organizacja przestępcza: zorganizowana grupa trzech lub większej liczby osób, istniejąca przez pewien czas i działająca w porozumieniu w celu popełnienia jednego lub większej liczby poważnych przestępstw lub wykroczeń (tj. wszelkich czynów stanowiących przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej cztery lata lub karą surowszą na mocy obowiązującego prawa) w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania: (i) korzyści finansowych lub innych korzyści materialnych bądź (ii) wpływu lub władzy.

Warunki: części A i B niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 2: Zakres obowiązywania

2.1 Postanowienia niniejszych Warunków mają zastosowanie do wszystkich wycen i ofert złożonych Klientowi przez PHCEU oraz wszystkich wynikających z nich umów i transakcji.  

2.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, ważność pozostałych postanowień pozostaje w mocy. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które odpowiada w jak największym stopniu celowi i intencji pierwotnego postanowienia.

Artykuł 3: Oferty i zawarcie umowy

3.1 Wszystkie wyceny i oferty są składane przez PHCEU bez zobowiązań i mogą zostać odwołane w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy w ofercie został określony termin przyjęcia. 

3.2 Umowy wchodzą w życie tylko wtedy, gdy Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez PHCEU na Piśmie. Potwierdzenie Zamówienia PHCEU będzie uważane za odzwierciedlające dokładnie i prawidłowo Umowę, chyba że PHCEU otrzyma powiadomienie w formie Pisemnej o odmiennej treści w ciągu trzech (3) dni roboczych po potwierdzeniu Zamówienia PHCEU.

3.3 Wszystkie opisy, których PHCEU używa do informowania Klienta o oferowanych produktach i (lub) świadczonych usługach, w tym, ale nie wyłącznie, reklamy, broszury, katalogi i cenniki, służą wyłącznie celom informacyjnym. Żaden taki opis nie będzie stanowił części Umowy i Klient nie może rościć sobie na jego podstawie żadnych praw.

3.4 Drobne odstępstwa od oferowanych specyfikacji są dopuszczalne i nie będą miały wpływu na wypełnienie przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy pod warunkiem, że odstępstwa te nie wydają się nieuzasadnione dla Klienta. Dotyczy to w szczególności odstępstw od projektu, w tym kolorystyki Produktów oraz zmian i ulepszeń mających na celu nadążanie za najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. 

3.5 Ponadto PHCEU może okresowo zmieniać projekt lub specyfikację Produktów bądź odbiegać od takiego projektu lub specyfikacji w celu poprawy jakości bądź bezpieczeństwa produktu lub zapewnienia zgodności z prawem, zasadami, przepisami, normami i innymi wymogami jakiegokolwiek organu rządowego, agencji regulacyjnej lub ustanawiającej normy bądź jakichkolwiek podobnych organów lub też może zastępować niedostępne materiały lub komponenty materiałami bądź komponentami równoważnymi.

Artykuł 4: Ceny

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej na Piśmie, wszystkie ceny Produktów i Usług są cenami magazynowymi Ex Works PHCEU (Incoterms 2010) i nie zawierają podatku VAT, ceł importowych i innych podatków, opłat ani praw. 

4.2 W fakturach do Zamówień będą uwzględniane ceny obowiązujące w momencie składania Zamówienia.

4.3 Zamówienia o wartości niższej niż 150,00 EUR netto lub 100,00 GBP netto w Wielkiej Brytanii mogą podlegać opłacie za realizację i obsługę zamówienia w wysokości 25,00 EUR lub 25,00 GBP. 

4.4 O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, PHCEU zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do zmiany cenników w dowolnym czasie według własnego uznania.

Artykuł 5: Płatności

5.1 O ile nie uzgodniono inaczej na Piśmie, płatność za fakturę zostanie dokonana przez Klienta w ściśle określonym terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto bankowe wskazane przez PHCEU w całości, bez uwzględnienia jakichkolwiek rabatów, opłat bankowych lub innych potrąceń.

5.2 PHCEU zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta dokonania płatności z góry lub uzyskania Akredytywy bądź gwarancji bankowej od renomowanego banku. W żadnym wypadku PHCEU nie będzie zobowiązana do dostarczania jakichkolwiek Produktów lub świadczenia jakichkolwiek Usług, dopóki nie zostanie przedstawione wymagane zabezpieczenie płatności.

5.3 Wszelkie płatności dokonywane przez Klienta będą, jeśli ma to zastosowanie, służyły w pierwszej kolejności do uregulowania wszelkich odsetek i kosztów należnych PHCEU, a następnie do zmniejszenia wszelkich zaległych roszczeń, zgodnie z porządkiem pierwszeństwa, począwszy od najstarszych. 

5.4 Jeśli płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, Klient zostanie uznany za niezdolnego do wywiązania się ze swoich zobowiązań zgodnie z przepisami prawa, bez konieczności dalszego powiadamiania o tym fakcie, od dnia, w którym upłynął termin płatności. Następnie PHCEU przysługuje prawo do odsetek od niezapłaconych kwot w wysokości 8% powyżej 12-miesięcznej stopy Euribor publikowanej przez Europejską Federację Bankową.

5.5 PHCEU zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw partiami. Każda taka partia będzie fakturowana oddzielnie, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty za nią zgodnie z warunkami płatności określonymi na fakturze PHCEU.

5.6 Wszelkie zastrzeżenia do faktur należy zgłaszać PHCEU na Piśmie w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty wystawienia faktury. Złożenie reklamacji lub sprzeciwu nie zawiesza zobowiązań płatniczych Klienta.

Artykuł 6: Obowiązujące reguły Incoterms, przeniesienie ryzyka i terminy dostaw

6.1 O ile nie uzgodniono inaczej na Piśmie, dostawa Produktów będzie realizowana zgodnie z warunkami FCA (Free Carrier, Incoterms 2010) przez magazyn PHCEU w Etten-Leur w Holandii.  

6.2 Jeżeli odpowiedzialność za organizację transportu spoczywa na Kliencie, a Klient nie zorganizuje odbioru Produktów gotowych do wysyłki w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od powiadomienia przez PHCEU na Piśmie, PHCEU ma prawo albo odsprzedać Produkty, albo przenieść na Klienta wszelkie dodatkowe opłaty związane z przechowywaniem Produktów. 

6.3 Każdy termin dostawy proponowany Klientowi przez PHCEU należy rozumieć jako przybliżony, a nie bezwzględny termin dostawy. Klient nie będzie miał prawa domagać się odszkodowania, anulować, opóźnić ani odmówić zapłaty, jeśli dostawa nastąpi po przewidywanym terminie dostawy. 

6.4 Jeśli szacowany termin dostawy zostanie przekroczony, PHCEU skontaktuje się z Klientem tak szybko jak to możliwe i zaproponuje nowy termin dostawy. Obie Strony, po wzajemnych konsultacjach, zaakceptują przedłużenie okresu dostawy lub, w zależności od okoliczności, anulują Zamówienie na takie opóźnione Produkty w całości lub w części. Opóźnienie w dostawie jednej partii nie uprawnia Klienta do anulowania Zamówienia w odniesieniu do innych partii.

Artykuł 7: Produkcja opakowań 

Materiały i sposób pakowania zostaną określone przez PHCEU według własnego uznania. Wszelkie szczególne życzenia lub prośby Klienta dotyczące pakowania muszą zostać uprzednio zatwierdzone na Piśmie. Wszystkie dodatkowe koszty wynikające z takich życzeń lub próśb ponosi Klient. PHCEU zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nieuwzględnieniu takich życzeń lub próśb. 

Artykuł 8: Zachowanie tytułu własności

8.1 Bez uszczerbku dla postanowień art. 6 niniejszego dokumentu PHCEU zachowa prawo własności do wszystkich produktów dostarczonych Klientowi do czasu, gdy ich cena zakupu i wszystkie inne kwoty należne za Produkty lub Usługi dostarczone Klientowi przez PHCEU zostaną zapłacone w całości, w tym za ewentualne szkody, odsetki i koszty, nawet jeśli przedstawione zostało zabezpieczenie płatności.

8.2 Do czasu wywiązania się przez Klienta z powyższych zobowiązań płatniczych Klient nie może przenosić żadnych praw z tytułu zabezpieczenia na rzecz osób trzecich, takich jak prawo zastawu lub zastawu bez przeniesienia posiadania, na Produkty dostarczone przez PHCEU; nie może też wykonywać (ani powodować, aby osoby trzecie wykonywały) czynności, które mogą prowadzić do mieszania Produktów lub łączenia ich z innymi towarami, ani też nie może pożyczać, wydzierżawiać lub w inny sposób zrzekać się kontroli nad Produktami, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 3 niniejszego artykułu. Jeżeli strona trzecia rości sobie prawo do Produktów podlegających zachowaniu tytułu własności lub chce dokonać zajęcia takich Produktów, Klient bez zbędnej zwłoki powiadomi PHCEU o takich zamiarach i roszczeniach. 

8.3 Klient ma prawo, nawet jeśli nie wypełnił jeszcze swoich zobowiązań płatniczych, do korzystania lub, w zależności od przypadku, do sprzedaży Produktów w normalnym toku prowadzenia działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że PHCEU zajmie miejsce Klienta w odniesieniu do jego praw względem swoich klientów do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań płatniczych. W takim przypadku Klient przenosi te prawa na PHCEU, która to przeniesienie akceptuje z góry.  

8.4 Jeżeli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych lub da podstawy do przypuszczenia, że nie wywiąże się z nich, PHCEU ma prawo do odzyskania takich Produktów podlegających zachowaniu tytułu własności, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Klient jest zobowiązany do pełnej współpracy z PHCEU w ramach takiego przejęcia.

Artykuł 9: Sprawdzenie i przyjęcie dostawy 

9.1 Przy odbiorze Produktów Klient powinien sprawdzić, czy: 
(i) liczba sztuk i dostarczany model odpowiadają informacjom podanym w dokumentach przewozowych i specyfikacji wysyłkowej; 
(ii) opakowanie Produktów jest nienaruszone i czy nie zawiera widocznych oznak uszkodzenia.

9.2 Wszelkie wątpliwości lub reklamacje dotyczące stanu Produktu w momencie dostawy należy odnotować w odpowiednich dokumentach przewozowych. Klient traci prawo do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń dotyczących wyglądu zewnętrznego dostarczonych Produktów po podpisaniu dokumentów do bezwarunkowej akceptacji. 

9.3 Jeśli dostawa została zorganizowana przez Klienta, wszelkie roszczenia lub reklamacje dotyczące uszkodzonego lub zagubionego ładunku należy składać bezpośrednio u przewoźnika odpowiedzialnego za jego dostawę.

9.4 Jeśli dostawa została zorganizowana przez PHCEU, wszelkie roszczenia lub reklamacje dotyczące uszkodzonego lub zagubionego ładunku powinny być składane na Piśmie do PHCEU w ciągu pięciu (5) dni roboczych od przyjęcia dostawy przez Klienta. Każde takie roszczenie lub skarga musi określać charakter problemu i podstawy roszczenia lub skargi oraz zawierać odpowiednie dokumenty przewozowe i fotografie.

9.5 Brak zgłoszenia jakichkolwiek widocznych uszkodzeń lub innych oczywistych nieprawidłowości związanych z dostawą w określonym terminie będzie uważany za bezwarunkową akceptację Produktów przez Klienta.

Artykuł 10: Gwarancja

10.1 PHCEU gwarantuje, że Produkty, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego artykułu, są wolne od wad materiałowych i wykonawczych oraz że we wszystkich aspektach materiałowych są zgodne ze specyfikacjami określonymi w odpowiednich podręcznikach instalacji, użycia i serwisowania.

10.2 O ile nie określono inaczej na Piśmie, okres gwarancji dla nowo wyprodukowanych Produktów wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty ich dostarczenia do Klienta. Jeśli Klient nie może dostarczyć PHCEU dowodu potwierdzającego datę dostawy, okres gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia przez PHCEU odpowiedniej faktury za Produkty.

10.3 Jedyne i wyłączne zobowiązanie PHCEU oraz jedyna i wyłączna rekompensata przysługująca Klientowi w odniesieniu do roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji będą ograniczone, według uznania PHCEU, do naprawy, wymiany lub zwrotu wadliwego i niezgodnego Produktu. Każdy taki obowiązek jest uzależniony od niezwłocznego zgłoszenia przez Klienta i przedstawienia przez niego zadowalającego dowodu wszelkich wad i niezgodności.

10.4 Zgłoszenie Klienta powinno być złożone w protokole z wykonania usługi w formie określonej przez PHCEU („Raport z wykonania usługi”), który powinien między innymi zawierać odniesienie do odpowiedniego Zamówienia, nazwę Produktu, jego numer seryjny (jeśli dotyczy) oraz opis wady i niezgodności. W przypadku, gdy Klient jest użytkownikiem końcowym Produktu, może on również zgłosić wadę i niezgodność bezpośrednio do lokalnej organizacji sprzedażowej i serwisowej PHCEU za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. 

10.5 Wszelkie wnioski o zwrot wadliwych i niezgodnych Produktów w ramach gwarancji muszą z wyprzedzeniem zostać zarejestrowane i zatwierdzone przez Dział Serwisu PHCEU w formie Pisemnej. Po zatwierdzeniu wniosku Klient otrzyma numer RMA (ang. Return-Material-Authorization Number), który należy umieścić na opakowaniu zwracanych Produktów. Klient może być zobowiązany do wykonania innych szczególnych procedur postępowania z Produktami (np. procedury odkażania w przypadku zagrożenia biologicznego) przed wysłaniem niektórych rodzajów Produktów w celu sprawdzenia lub naprawy w PHCEU.

10.6 Opłaty przewozowe za zwrot wadliwych i niezgodnych produktów będą początkowo ponoszone przez Klienta. Opłaty te zostaną zwrócone po ustaleniu przez PHCEU zasadności roszczenia gwarancyjnego i potwierdzeniu, że opłaty te są uznawane za uzasadnione. Opłaty przewozowe za wysyłkę naprawionych Produktów lub ich wymianę w ramach gwarancji ponosi PHCEU. 

10.7 W przypadku naprawy/wymiany jakiejkolwiek części Produktu gwarancja będzie kontynuowana i pozostanie ważna tylko przez pozostały okres pierwotnej gwarancji na Produkt.

10.8 Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń Produktu wynikających z (i) normalnego zużycia; (ii) niewłaściwego użytkowania, nadużywania lub braku należytej staranności; (iii) niewłaściwej lub nieodpowiedniej obsługi, przechowywania, transportu, instalacji, konserwacji, modyfikacji lub naprawy; (iv) nieprzestrzegania przez Klienta lub którąkolwiek stronę trzecią jakichkolwiek opublikowanych instrukcji i wytycznych; (v) korzystania z Produktu w celu, do którego Produkt nie jest przeznaczony, lub korzystania z Produktu w warunkach odbiegających od normy bądź poza środowiskiem wyszczególnionym w podręcznikach użytkownika lub serwisowych; (vi) nieuprawnionego demontażu Produktu; (vii) wypadku lub działania siły wyższej lub (viii) innej przyczyny, której nie można przypisać PHCEU. 

10.9 Jeśli kontrola Produktu zwróconego do PHCEU w ramach gwarancji wykaże, że roszczenie gwarancyjne jest bezpodstawne lub nieuzasadnione, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez PHCEU w związku z takim roszczeniem. 

10.10 Gwarancja zawarta w niniejszym artykule jest jedyną gwarancją udzieloną przez PHCEU na rzecz Klienta w odniesieniu do Produktów. PHCEU nie udziela żadnej innej gwarancji w odniesieniu do Produktów, ani wyraźnej, ani dorozumianej, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności praw podmiotów trzecich, przydatności do jakiegokolwiek szczególnego celu i przydatności do użycia w połączeniu z jakimkolwiek innym sprzętem, chyba że zostało to wyraźnie podane na Piśmie przez PHCEU.

Artykuł 11: Zezwolenia

11.1 Klient będzie odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich zezwoleń, licencji, certyfikatów lub autoryzacji, jakie mogą być wymagane w celu umożliwienia PHCEU dostarczenia Produktów i (lub) świadczenia Usług oraz wywiązania się z wszelkich innych obowiązków w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. 

11.2 W zakresie, w jakim PHCEU ma ubiegać się o jakiekolwiek zezwolenia, licencje, certyfikaty lub upoważnienia, Klient zgadza się poinformować PHCEU o wymaganiach dotyczących uzyskania takich zezwoleń, licencji, certyfikatów lub upoważnień z wyprzedzeniem wystarczającym na umożliwienie PHCEU terminowego i prawidłowego wykonania.

Artykuł 12: Anulowanie Zamówień/zwrot niewykorzystanych Produktów 

12.1 Z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6 ust. 4 Klient nie może anulować żadnego Zamówienia w całości ani w części bez uprzedniej zgody PHCEU na Piśmie. W przypadku anulowania PHCEU zastrzega sobie prawo do zastosowania opłat za anulowanie, których wysokość będzie zależała między innymi od (i) ilości pracy już wykonanej przez PHCEU w ramach Umowy; (ii) rodzaju Produktu lub Usługi, których dotyczy Umowa; (iii) kosztów poniesionych przez PHCEU; (iv) kosztów poniesionych przez PHCEU w związku z Umową oraz (v) możliwości zastosowania wszelkich opłat manipulacyjnych za zwrot towaru. Opłata za anulowanie może wynieść do 100% ceny sprzedaży Produktu lub Usługi. 

12.2 Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 niniejszego artykułu przed zwróceniem do PHCEU wszelkich niewykorzystanych Produktów należy uzyskać numer RMA. Za kwalifikujące się do zwrotu będą uznawane tylko Produkty, które są nowe (niesprawdzone, nieużywane i nadające się do odsprzedaży). Opłata manipulacyjna za zwrot towaru może zostać pobrana, jeśli Klient (i) zamówił niewłaściwy Produkt lub (ii) nie potrzebuje już Produktu. 

12.3 Opłata manipulacyjna za zwrot towaru jest proporcjonalna do czasu, jaki upłynął od daty wskazanej na fakturze PHCEU:
(i) do 3 miesięcy — 25% zafakturowanej ceny Produktu;
(ii) od 3 do 6 miesięcy — 50% zafakturowanej ceny Produktu;
(iii) po 6 miesiącach — 85% zafakturowanej ceny Produktu.

12.4 Dalsze opłaty mogą mieć zastosowanie, jeżeli zwrócony Produkt (i) wykazuje fizyczne uszkodzenie; (ii) nie zawiera któregokolwiek z elementów pierwotnie dołączonych do Produktu, w tym instrukcji obsługi, kabli, statywów, kluczy do zamków lub jakichkolwiek innych przedmiotów; (iii) wymaga dodatkowego nakładu pracy, aby nadawał się do odsprzedaży.

12.5 Wszelkie Produkty dopuszczone do zwrotu zostaną zwrócone do PHCEU na ryzyko i koszt Klienta. 

12.6 PHCEU nie przyjmuje zwrotów ani wymiany jakichkolwiek Produktów przygotowanych na zamówienie.

Artykuł 13: Zawieszenie i rozwiązanie umowy

13.1 Jeśli Klient (i) nie wypełni któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy w należyty i terminowy sposób; (ii) złoży wniosek o zawieszenie płatności lub dokona cesji na rzecz swoich wierzycieli; (iii) stanie się niewypłacalny lub zostanie objęty jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa; (iv) wyznaczy powiernika, kuratora lub likwidatora dla znacznej części swojego majątku, aktywów lub działalności gospodarczej; (v) podejmie uchwałę o dobrowolnej likwidacji lub zostanie wydana decyzja o likwidacji przez sąd, wszystkie roszczenia PHCEU wobec Klienta staną się natychmiast wymagalne i płatne. 

13.2 Bez uszczerbku dla innych praw PHCEU w takim przypadku, jak opisano w ust. 1 niniejszego artykułu, PHCEU ma prawo (i) zawiesić (dalsze) wykonywanie własnych zobowiązań wynikających z Umowy; (ii) odebrać Produkty objęte klauzulą zachowania tytułu własności; (iii) unieważnić lub rozwiązać Umowę lub jakiekolwiek inne umowy, w całości lub w części, bez jakiegokolwiek odszkodowania lub innej odpowiedzialności wobec Klienta. Powyższe zawieszenie zobowiązań wynikających z Umowy przez PHCEU nie ma wpływu na zobowiązania Klienta.

Artykuł 14: Odpowiedzialność

14.1 PHCEU nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z Produktami i Usługami oraz ich wykorzystaniem z wyjątkiem przypadków regulowanych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności za produkty lub usługi oraz ograniczoną gwarancję producenta, która obejmuje wady materiałowe i wykonawcze (patrz Artykuł 10).

14.2 PHCEU zwalnia Klienta z odpowiedzialności w przypadku roszczeń stron trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkty pod warunkiem, że (i) taka odpowiedzialność nie została spowodowana żadnym działaniem lub zaniechaniem Klienta bądź strony trzeciej, (ii) Klient powiadomi PHCEU o roszczeniu na Piśmie w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od otrzymania informacji o roszczeniu, (iii) zapewni wsparcie, jakiego PHCEU może wymagać w celu podjęcia niezbędnych działań, w tym między innymi zapewni dostęp do wszystkich istotnych materiałów, rejestrów i dokumentów, (iv) zezwoli PHCEU na wyłączne prowadzenie wszelkich postępowań związanych z roszczeniem oraz (v) nie przyjmie odpowiedzialności ani nie zaspokoi żadnych roszczeń bez uprzedniej zgody PHCEU na Piśmie. Klient zwalnia PHCEU z odpowiedzialności w przypadku wszelkich innych roszczeń stron trzecich w związku z Umową.

14.3 PHCEU nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub strony trzeciej za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, uboczne, wtórne lub szczególne szkody, szkody niematerialne lub straty wynikające z przerwania działalności gospodarczej. Obejmuje to opóźnienia w dostawie, utratę zysku, dochodów lub oszczędności, utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub dokonania inwestycji, utratę udziałów w rynku, stagnację działalności gospodarczej, utratę inwestycji, utratę danych, uszczerbek na reputacji i ograniczenie dobrej woli. 

14.4 Jeżeli i w zakresie, w jakim jakakolwiek odpowiedzialność spoczywa jednak na PHCEU, odpowiedzialność ta jest ograniczona do sumy równej wartości faktury netto za Produkty i (lub) Usługi, które spowodowały szkodę, przy założeniu, że łączna odpowiedzialność PHCEU nie przekroczy 100 000 EUR (sto tysięcy euro) za każdy przypadek szkody. Do celów stosowania niniejszego artykułu szereg powiązanych zdarzeń powodujących szkodę i mających (bezpośrednio lub pośrednio) tę samą przyczynę lub pochodzących z tej samej Umowy liczy się jako pojedynczy przypadek szkody. Przepisy art. 14.4 nie mają zastosowania, jeżeli odpowiedzialność wynika z umyślnego niewłaściwego postępowania lub rażącego zaniedbania osób odpowiedzialnych za zarządzanie PHCEU. 

Artykuł 15: Wycofanie produktu

15.1 Klient będzie zobowiązany do udzielenia PHCEU pomocy w przeprowadzeniu Wycofania produktu, jeśli takie wystąpi, tak aby takie Wycofanie produktu mogło być przeprowadzone szybko, skutecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami. W tym względzie Klient, w celu śledzenia sprzedanych Produktów, zobowiązuje się między innymi do prowadzenia odpowiednich rejestrów historii sprzedaży przez okres co najmniej siedmiu (7) lat od daty ich dostarczenia użytkownikowi końcowemu lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu. 

15.2 Rejestr powinien zawierać takie informacje, jakie mogą być wymagane do identyfikacji i zlokalizowania Produktów i ich nabywców (np. ich nazwę, numer modelu i numer seryjny, jeśli ma to zastosowanie; sprzedaną ilość, nazwę i adres odbiorcy lub użytkownika końcowego itp.).

15.3 Jeśli konieczne jest przeprowadzenie Wycofania produktu lub zostało ono rozpoczęte, PHCEU będzie uprawniona do uzyskania dostępu do takich rejestrów lub otrzymania ich kopii od Klienta, w razie potrzeby poprzez zaangażowanie niezależnej strony trzeciej.

Artykuł 16: Poufność 

16.1 Każda ze Stron zastrzega sobie wszelkie prawa do swoich Informacji poufnych, w tym prawa własności intelektualnej do takich informacji. W żadnym wypadku ujawnienie jakichkolwiek Informacji poufnych przez którąkolwiek ze Stron nie będzie uznawane za przeniesienie praw lub udzielenie licencji na wykorzystanie Informacji poufnych do celów innych niż ten, dla którego zostały ujawnione („Dozwolony cel”). 

16.2 Strona otrzymująca akceptuje obowiązek (i) zachowania poufności Informacji poufnych; (ii) ochrony takich Informacji poufnych poprzez zachowanie co najmniej takiego samego stopnia staranności, z jaką chroni informacje poufne o podobnym charakterze znajdujące się w jej posiadaniu i z zachowaniem co najmniej należytej staranności; (iii) nieujawniania takich Informacji poufnych, w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, stronie trzeciej, chyba że wyraźnie zezwalają na to ustępy 3 i 4 niniejszego artykułu.

16.3 Strona otrzymująca może ujawnić Informacje poufne tym ze swoich przedstawicieli, którzy muszą znać takie Informacje poufne w Dozwolonym celu pod warunkiem, że (i) przed ujawnieniem Strona otrzymująca zawrze odrębne umowy lub porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi osobami, zapewniając co najmniej taki sam stopień ochrony Informacji poufnych, jak w niniejszym artykule; (ii) Strona otrzymująca przyjmuje odpowiedzialność za każde naruszenie warunków niniejszego artykułu przez któregokolwiek ze swoich przedstawicieli.

16.4 Jeżeli prawo lub nakaz sądu bądź agencji rządowej wymaga od Strony otrzymującej ujawnienia Informacji poufnych, niezwłocznie powiadamia ona Stronę ujawniającą, chyba że jest to prawnie zabronione, przed dokonaniem takiego ujawnienia, w celu umożliwienia Stronie ujawniającej ubiegania się o uzyskanie od właściwego organu takiego nakazu ochronnego lub środka naprawczego, jaki uzna za stosowny. 

16.5 Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy bądź na pisemny wniosek Strony ujawniającej Strona otrzymująca (i) nie będzie dalej wykorzystywać Informacji poufnych oraz (ii) niezwłocznie zwróci lub zniszczy, zgodnie z wymogami, wszystkie kopie i wyciągi z Informacji poufnych otrzymanych w dowolnej formie na mocy Umowy, wraz z wszelkimi uwagami lub analizami opartymi na tych informacjach. 

16.6 Postanowienia niniejszego art. 16 pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy przez okres dwóch (2) lat.

16.7 Niezależnie od wszelkich innych postanowień Umowy następujących informacji nie uznaje się za Informacje poufne: (i) informacje ogólnie znane lub powszechnie dostępne publicznie, inne niż informacje uzyskane w wyniku naruszenia niniejszego artykułu przez Stronę otrzymującą; (ii) informacje będące już w posiadaniu lub znajdujące się w posiadaniu Strony otrzymującej w momencie ich ujawnienia lub uzyskane zgodnie z prawem przez Stronę otrzymującą bez naruszenia niniejszej Umowy; (iii) informacje opracowane niezależnie przez Stronę otrzymującą oraz (iv) informacje dostarczone Stronie otrzymującej bez obowiązku zachowania poufności przez stronę trzecią.

Artykuł 17: Siła wyższa

17.1 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie Umowy w związku z opóźnieniem lub niewywiązaniem się ze swoich odpowiednich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu zdarzenia lub okoliczności pozostających poza ich uzasadnioną kontrolą oraz bez winy lub zaniedbania Strony doświadczającej takiego opóźnienia lub zaniedbania, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu działania siły wyższej (np. ciężkie warunki pogodowe, powódź, pożar itp.), aktu terroryzmu lub sabotażu, konfliktu zbrojnego, zamieszek, ograniczeń nałożonych przez rząd lub prawo bądź jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza kontrolą którejkolwiek ze Stron (łącznie „Siła wyższa”). 
17.2 Strona niewywiązująca się ze zobowiązań poinformuje drugą Stronę niezwłocznie i na Piśmie o działaniu Siły wyższej oraz dołoży wszelkich rozsądnych starań, aby ograniczyć szkody wyrządzone drugiej Stronie i jak najszybciej wznowić realizację Umowy. 
17.3 Jeśli okaże się, że Strona nie jest w stanie wypełnić jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy i (lub) niniejszych Warunków ze względu na działanie Siły wyższej, którego nie można naprawić w rozsądnym terminie, druga Strona może rozwiązać Umowę i (lub) niniejsze Warunki częściowo lub w całości ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku wypłaty odszkodowania za szkody. Strona wypowiadająca jest zobowiązana do zapłaty drugiej Stronie za każde częściowe wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy i (lub) niniejszych Warunków.

Artykuł 18: Własność intelektualna i przemysłowa

18.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Produktu i Usług oraz związanej z nimi dokumentacji i oprogramowania stanowią wyłączną własność PHCEU lub jej licencjodawców.

18.2 Klient nie będzie stroną żadnego działania lub zaniechania, w wyniku którego jakakolwiek własność intelektualna, z której Klient jest uprawniony korzystać, jest zagrożona, narażona na uszczerbek lub dyskredytację. 

18.3 Klient niezwłocznie poinformuje PHCEU na Piśmie, jeśli dowie się o (i) wszelkich faktycznych lub potencjalnych roszczeniach wskazujących, że Produkty lub Usługi naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich oraz (ii) wszelkich faktycznych lub potencjalnych roszczeniach osób trzecich w związku z nimi; (iii) wszelkich faktycznych lub potencjalnych naruszeniach praw PHCEU lub jej licencjodawców do własności intelektualnej przez osoby trzecie.

18.4 PHCEU ma bezwarunkowe prawo w przypadku naruszenia, domniemanego lub udowodnionego, do zawieszenia wykonania Umowy w części lub w całości bądź do rozwiązania Umowy. 

Artykuł 19: Zobowiązanie do zachowania zgodności 

19.1 Klient oświadcza i gwarantuje, że w związku z Umową lub wynikającą z niej działalnością gospodarczą: (i) w pełni zna przepisy antykorupcyjne mające zastosowanie do wykonania Umowy, w tym, ale nie wyłącznie, amerykańską ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) oraz brytyjską ustawę antykorupcyjną, i będzie przestrzegać wszystkich takich przepisów; (ii) ani on, ani strona powiązana nie złożyła, nie zaoferowała, nie upełnomocniła ani nie złoży, zaoferuje i nie upełnomocni żadnej płatności, podarunku, obietnicy ani innej korzyści, w tym gratyfikacji.

19.2 Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PHCEU na Piśmie, jeżeli w związku z Umową lub wynikającą z niej działalnością gospodarczą otrzyma lub dowie się o jakimkolwiek żądaniu którejkolwiek osoby dotyczącym jakiejkolwiek płatności, podarunku, obietnicy lub innych korzyści, o których mowa w artykule 19.1. 

19.3 Klient niniejszym oświadcza, że (i) nie bierze i nigdy świadomie nie weźmie udziału w żadnej działalności przestępczej zwykle związanej z Organizacją przestępczą, takiej jak handel ludźmi, handel narkotykami, nielegalna produkcja oraz obrót bronią palną i amunicją, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa itp.; (ii) nie angażuje się i nie będzie się angażować w żadną działalność wspierającą Organizację przestępczą, w tym między innymi w dostarczanie informacji lub środków materialnych, rekrutację nowych członków i wszelkie formy finansowania; (iii) nie stosuje i nigdy nie będzie stosować pracy przymusowej, niewolniczej lub innej pracy kontraktowej; (iv) nie stosuje i nie będzie stosować siły, oszustwa ani przymusu w celu zabezpieczenia interesów.

19.4 Klient zwolni PHCEU i jej podmioty powiązane z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, roszczenia, wydatki, grzywny, kary i wszelkie inne zobowiązania wynikające z nieprawdziwego charakteru oświadczeń Klienta zawartych w niniejszym artykule 19 lub naruszenia przez Klienta jakichkolwiek jego gwarancji lub zobowiązań zawartych w niniejszym artykule 19. 

19.5 Nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego artykułu 19 będzie stanowiło istotne naruszenie Umowy. Oznacza to, że PHCEU ma prawo, w przypadku takiego naruszenia, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez powiadomienie Klienta na Piśmie, bez ponoszenia przez PHCEU jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej lub innej.

Artykuł 20: Przepisy dotyczące kontroli eksportu

20.1 W żadnym wypadku PHCEU nie będzie związana jakimikolwiek warunkami, które naruszają jakiekolwiek przepisy ustawowe, wykonawcze lub ograniczenia Unii Europejskiej, Japonii, Stanów Zjednoczonych i innych odpowiednich krajów w zakresie kontroli eksportu. Wszelka sprzedaż i zakupy między Stronami wymagają uzyskania takich licencji, upoważnień, zezwoleń lub świadectw, jakie mogą być wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

20.2 Na żądanie PHCEU Klient dostarczy PHCEU wszelkie informacje i dokumentację niezbędne do zapewnienia zgodności PHCEU z obowiązującymi przepisami prawa, w tym kontroli należytej staranności. W szczególności Klient dostarczy PHCEU bez zbędnej zwłoki dokładne informacje dotyczące użytkownika końcowego, kraju przeznaczenia i zamierzonego zastosowania końcowego Produktów i (lub) Usług. 

20.3 W trakcie obowiązywania Umowy i po jej wygaśnięciu Klient nie będzie sprzedawać, dzierżawić ani w inny sposób przekazywać Produktów i (lub) Usług bezpośrednio lub pośrednio jakimkolwiek klientom, o których Klient wie, że mogą korzystać z Produktów i (lub) Usług do celów wojskowych. Cele te obejmują między innymi projektowanie, opracowywanie, produkcję, składowanie i stosowanie wszelkiej broni, w tym broni masowego rażenia, takiej jak broń jądrowa, broń biologiczna, broń chemiczna i pociski; oraz taką działalność w zakresie materiałów wybuchowych w elektrowniach jądrowych, działalność w zakresie cyklu paliwowego i produkcji ciężkiej wody, która nie jest objęta zabezpieczeniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Ponadto Klient powinien sprawdzić i zagwarantować, że w zamierzoną transakcję NIE jest zaangażowana Strona z ograniczeniami określonymi w poniższych wykazach:
・ Komisja Europejska: obowiązujące środki ograniczające;
・ Skonsolidowany wykaz sankcji wydany przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;
・ Lista użytkowników końcowych z zagranicy wydana przez japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu;
・ Lista zakazanych osób fizycznych publikowana przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (ang. Department of the Treasury, BIS) Stanów Zjednoczonych;
・ Lista podmiotów (BIS);
・ Lista osób niezweryfikowanych (BIS);
・ Lista specjalnie oznaczonych obywateli wydana przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (ang. Office of Foreign Assets Control, OFAC) Stanów Zjednoczonych;
・ Lista osób unikających sankcji zagranicznych („FSE”) wydana przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych.

20.4 Klient nie będzie eksportował Produktów i (lub) Usług bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej do żadnego kraju podlegającego sankcjom ekonomicznym nałożonym na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Klient jest odpowiedzialny za dołożenie należytej staranności w ustaleniu, które kraje podlegają sankcjom, przez jak długo sankcje te pozostają ważne i skuteczne oraz czy mają one zastosowanie do Produktów i (lub) Usług. W przypadku odsprzedaży Produktów i (lub) Usług Klient zobowiązuje się do nałożenia powyższego obowiązku na swoich klientów.

20.5 Klient jest również odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich licencji eksportowych, upoważnień i zezwoleń wymaganych do wysyłki lub przeniesienia Produktów i (lub) Usług poza jego terytorium. 

20.6 Nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego artykułu 20 będzie stanowiło istotne naruszenie Umowy. Oznacza to, że PHCEU ma prawo, w przypadku takiego naruszenia, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez powiadomienie Klienta na Piśmie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej lub innej.

20.7 Klient potwierdza, że obowiązki sformułowane w niniejszym artykule nadal istnieją po rozwiązaniu Umowy lub innych uzgodnień, na podstawie których Produkty i (lub) Usługi zostały udostępnione Klientowi. 

Artykuł 21: Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

21.1 Do wszystkich ofert, umów i wynikających z nich transakcji, wszelkich sporów z nimi związanych, jak również do niniejszych Warunków, bez względu na normy kolizyjne, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. 
 
21.2 W odniesieniu do interpretacji warunków handlu międzynarodowego zastosowanie ma najnowsza wersja Incoterms, opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ang. International Chamber of Commerce, ICC).

21.3 Wszelkie spory, zarówno natury faktycznej, jak i prawnej, wynikające z Umowy bądź samych Warunków bądź z nimi związane, dotyczące ich interpretacji, naruszenia i wykonania, w tym spory, które są uznawane za takie tylko przez jedną ze Stron, będą rozstrzygane przez sąd w Amsterdamie w Holandii, bez uszczerbku dla prawa PHCEU do rozstrzygnięcia sporu przez sędziego w miejscu zamieszkania Klienta. W przypadku sporu pomiędzy PHCEU a Stroną niemającą siedziby w Unii Europejskiej PHCEU ma prawo do rozstrzygnięcia sporu przez Holenderski Instytut Arbitrażowy zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zasadami arbitrażu, a taka Strona wyraża na to zgodę. Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w języku angielskim przez jednego arbitra. Arbitraż będzie prowadzony w Rotterdamie w Holandii.

Artykuł 22: Przepisy końcowe

PHCEU jest upoważniona do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


CZĘŚĆ B: SERWIS TECHNICZNY I WSPARCIE, W TYM INSTALACJA. KONSERWACJA, NAPRAWA, WALIDACJA, KALIBRACJA I ODDAWANIE DO UŻYTKU 

Oprócz warunków, o których mowa w części A niniejszych Warunków, następujące warunki mają zastosowanie w szczególności do realizacji zadań związanych z instalacją, konserwacją, naprawą, walidacją, kalibracją, oddaniem do użytku lub jakimkolwiek innym rodzajem usługi technicznej i wsparcia z udziałem PHCEU. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami części A i części B niniejszych Warunków pierwszeństwo mają postanowienia części B.

Artykuł 23: Definicje

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, użyte w niniejszym dokumencie terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

Zamówienie pracy: każda określona Praca do wykonania przez PHCEU zgodnie z Umową;

Sprzęt: mechanizm, urządzenie, komponent, system itp., który jest przedmiotem Zamówienia pracy.

Artykuł 24: Zakres Zamówienia pracy

24.1 Zakres Zamówienia pracy zostanie określony w Potwierdzeniu zamówienia PHCEU. 

24.2 Jeżeli późniejsza kontrola techniczna przeprowadzona przez PHCEU wykaże, że rzeczywisty nakład pracy niezbędny do wykonania Zamówienia pracy odbiega od pierwotnie uzgodnionego nakładu pracy, PHCEU nie przystąpi do realizacji Zamówienia pracy bez uprzedniej zgody Klienta na dodatkowe koszty. Taka zgoda nie będzie uważana za konieczną, jeśli dodatkowe koszty nie przekroczą 20% kosztów pierwotnie uzgodnionych w Zamówieniu pracy.

24.3 O ile nie uzgodniono inaczej na Piśmie, Zamówienie pracy będzie realizowane w dni powszednie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w standardowych godzinach pracy PHCEU.

24.4 Wszystkie harmonogramy realizacji Zamówienia pracy są orientacyjne i przybliżone.

Artykuł 25: Zamówienie pracy wykonywane w miejscu wskazanym przez Klienta

25.1 Jeżeli Zamówienie pracy ma być wykonane poza siedzibą PHCEU, w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient zgadza się zapewnić, że:

(i) miejsce pracy spełnia zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 
(ii) PHCEU otrzyma w odpowiednim czasie bezpłatny dostęp do miejsca pracy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi; 
(iii) wcześniej zakończono prace ziemne, brukarskie, instalację zasilania i zaopatrzenia w wodę lub wszelkie inne rodzaje prac bądź usług, które mogą utrudniać lub opóźniać wykonanie Zamówienia pracy;
(iv) bez żadnych opłat udostępniana będzie dodatkowa pomoc podczas przemieszczania przedmiotów, w przypadku których nie można w sposób racjonalny oczekiwać, że będą w stanie je przemieścić dwie przeciętne osoby; 
(v) PHCEU otrzyma z wyprzedzeniem i nieodpłatnie wszelkie istotne informacje techniczne, których w sposób racjonalny można wymagać w celu bezpiecznego i skutecznego wykonania Zamówienia pracy (np. podręczniki serwisowe, wykazy części zamiennych, rysunki, projekty itp.). 

25.2 Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub koszty poniesione przez PHCEU w wyniku niespełnienia przez Klienta powyższych postanowień. 

Artykuł 26: Odkażanie urządzeń

26.1 Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że:

(i) cały Sprzęt został dokładnie wyczyszczony i odkażony oraz 
że (ii) przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia pracy PHCEU zostaną przedstawione Certyfikaty czyszczenia stanowiące dowód, że czyszczenie i odkażanie, o których mowa w punkcie (i), zostały prawidłowo wykonane, niezależnie od tego, czy Sprzęt był używany, czy też nie. Jeżeli Sprzęt ma zostać zwrócony do siedziby PHCEU, do Sprzętu musi zostać dołączona kopia wypełnionego Certyfikatu czyszczenia.
(iii) każdy Certyfikat czyszczenia musi zostać wypełniony przez użytkownika końcowego Sprzętu i musi zawierać następujące informacje: 
・ nazwę i adres placówki, w której zainstalowano Sprzęt;
・ nazwę modelu i numer seryjny Sprzętu;
・ nazwę, stanowisko i podpis osoby, która przeprowadziła czyszczenie i odkażanie
・ elementy składowe, metodę, poziom, datę i inne szczegóły dotyczące czyszczenia i odkażania.

26.2 PHCEU nie przyjmie żadnego Sprzętu medycznego i laboratoryjnego bez odpowiedniego Certyfikatu czyszczenia.

Artykuł 27: Testy i inspekcja

27.1 Zamówienie pracy zostanie uznane za przyjęte, jeśli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków: 
 (i) Klient sprawdził wyniki Zamówienia pracy i ręcznie lub elektronicznie podpisał odpowiedni Raport z wykonania usługi; lub
(ii) PHCEU powiadomiła Klienta na Piśmie o zakończeniu realizacji Zamówienia pracy, a Klient nie sprawdził Sprzętu lub nie poddał go testom w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania takiego powiadomienia; lub
(iii) PHCEU powiadomiła Klienta na Piśmie o zakończeniu realizacji Zamówienia pracy, a Klient nie poinformował PHCEU na Piśmie o jakichkolwiek brakach w realizacji zamówienia przez PHCEU w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania takiego powiadomienia; lub
(iv) Klient uruchomił Sprzęt.

27.2 Bez uszczerbku dla prawa Klienta do powoływania się na zobowiązania gwarancyjne PHCEU przyjęcie Zamówienia pracy zgodnie z artykułem 27.1 nie może zostać wycofane lub odwołane.

27.3 Drobne niedociągnięcia, które nie mają zasadniczego wpływu na działanie Sprzętu, zostaną jak najszybciej usunięte przez PHCEU. Nie stanowią one wystarczającego powodu do odrzucenia Zamówienia pracy już zrealizowanego przez PHCEU ani nie są podstawą do rozwiązania Umowy.

Artykuł 28: Gwarancja

28.1 Przy należytym przestrzeganiu postanowień określonych w innych częściach niniejszych Warunków okres gwarancji na wymienione części zamienne wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty naprawy; okres gwarancji na związaną z tym pracę wynosi trzy (3) miesiące od daty zakończenia realizacji Zamówienia pracy.  

28.2 Niniejszy okres gwarancji na wymienione części zamienne nie ma zastosowania do towarów montowanych, instalowanych, synchronizowanych, kalibrowanych, testowanych, sprawdzanych itp. przez PHCEU lub w jej imieniu, jeżeli wyżej wymienione towary nie zostały dostarczone przez PHCEU lub w jej imieniu.

Artykuł 29: Odpowiedzialność

29.1 Całkowita odpowiedzialność PHCEU będzie ograniczona do wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych określonych w art. 10 i 28.

29.2 Bez uszczerbku dla postanowień art. 14 PHCEU nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z naprawy sprzętu dostarczonego w całości lub w części przez inne przedsiębiorstwo.

29.3 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PHCEU, opisane w poprzednich ustępach niniejszego artykułu, nie wpływają w żaden sposób na pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PHCEU określone w części A.

Artykuł 30: Roszczenia i skargi

Wszelkie skargi związane z wykonaniem Zamówienia pracy należy składać do PHCEU w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od zdarzenia lub wystąpienia, które stanowiło podstawę do złożenia skargi.