PHC_Europe_logo

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma PHC Europe B.V. i jej podmioty stowarzyszone („my”) zobowiązują się do ochrony prywatności naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, w tym istniejących i przyszłych partnerów biznesowych („użytkownik”). Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) ma zastosowanie do danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem https://www.phchd.com/eu/biomedical lub w kontekście nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych z użytkownikiem.

Witryna internetowa jest prowadzona przez firmę PHC Holdings Corporation z siedzibą w Japonii, spółkę macierzystą firmy PHC Europe B.V. Dla celów niniejszej Polityki administratorem przetwarzanych danych osobowych pozostaje firma PHC Europe B.V. z siedzibą pod adresem Nijverheidsweg 120, 4879 AZ Etten-Leur, Holandia.

Cel tej polityki jest dwojaki:

 • – wyjaśnienie, jakie kategorie danych osobowych gromadzimy i w jakim celu;
 • – nakreślenie sposobu, w jaki się z nimi obchodzimy.

Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Kategorie danych osobowych są uzależnione od źródła i mogą obejmować następujące informacje:

 •  – dane osobowe, które użytkownik przekazał nam bezpośrednio;
 •  – dane osobowe przekazane nam (za zgodą użytkownika) przez naszych partnerów biznesowych (np. dystrybutorów);
 •  – dane uzyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. publicznych rejestrów, publikacji internetowych), w tym odniesienia do takich informacji otrzymane za pośrednictwem renomowanych dostawców usług (np. dostawców rozwiązań w zakresie ryzyka kredytowego i rozwiązań do zapewniania należytej staranności);
 •  – dane związane z wizytą użytkownika na naszej stronie internetowej, przechowywane i pozyskiwane w postaci plików cookie.


Dane osobowe przekazane przez użytkownika

Dane osobowe należące do tej kategorii mogą zostać nam przekazane podczas targów, konferencji, seminarium branżowego lub podobnego wydarzenia, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty elektronicznej.

Nasza strona internetowa oferuje użytkownikowi możliwość złożenia zapytania dotyczącego naszych produktów i usług lub podzielenia się informacjami zwrotnymi, zapytania o wycenę, zapisania się do naszego biuletynu informacyjnego, rejestracji w celu udziału w seminarium internetowym lub szkoleniu, wypełnienia kwestionariusza internetowego lub ankiety dla klientów itp.

W zależności od rodzaju komunikacji internetowej te dane osobowe mogą zawierać:

 • – imię i nazwisko użytkownika;
 • – tytuł (sposób, w jaki użytkownik chce, aby się do niego zwracać);
 • – dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
 • – nazwa reprezentowanej przez użytkownika organizacji oraz jej lokalizacja (na przykład nazwa miejscowości i kod pocztowy).


Dane te mogą być wykorzystywane do przetwarzania próśb użytkownika, odpowiadania na jego zapytania, dostarczania odpowiednich treści i zaleceń lub aby umożliwić użytkownikowi przekazywanie komentarzy na temat jakości oferowanych produktów i usług. Mogą być również wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych związanych z naszą działalnością, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika, jak również wiadomości zawierających informacje o firmie, produktach lub usługach. Dane te możemy również wykorzystać do badania efektywności naszych internetowych kanałów komunikacji i związanych z tym działań marketingowych, reklamowych i sprzedażowych.

Za każdym razem, gdy gromadzimy dane osobowe użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej, prosimy o zgodę na wykorzystanie ich do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik będzie miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas bezpośrednich informacji marketingowych, zarówno w momencie przekazywania nam swoich danych osobowych, jak i ostatecznie przez kliknięcie odsyłacza „anuluj subskrypcję” lub poprzez kontakt z nami pod adresem gdpr@eu.phchd.com.

W oparciu o nasz uzasadniony interes w celach marketingu bezpośredniego w Holandii udostępniamy dane osobowe naszych partnerów biznesowych organizacji LabVision. LabVision jest organizacją marketingową typu non-profit, w której współpracują dostawcy sprzętu laboratoryjnego i której głównym celem jest utworzenie „platformy wiedzy” (kennisplatform) dla holenderskich laboratoriów poprzez dystrybucję darmowego biuletynu i prowadzenie strony internetowej1. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać biuletynu organizacji LabVision, należy skontaktować się z nami pod adresem gdpr@eu.phchd.com lub lezersservice@labvision.nl

Nie ujawniamy danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową poza grupą PHC Group i organizacją LabVision (ta ostatnia dotyczy tylko odwiedzających z Holandii), chyba że

 • – przetwarzanie danych jest realizowane przez starannie wybranych dostawców usług lub dystrybutorów w ramach szerszego spektrum powierzonych im obowiązków (np. dostarczanie produktów, świadczenie usług technicznych, utrzymanie korporacyjnej infrastruktury informatycznej itp.); Przedsiębiorstwa, o których mowa, są zobowiązane umownie do ochrony powierzonych im danych osobowych i nie wykorzystują ich do celów innych niż określone w niniejszej Polityce;
 • – istnieje obowiązek prawny, aby to zrobić.


Należy pamiętać, że w przypadku zapytań dotyczących produktów lokalizacja geograficzna osoby składającej zapytanie określa z reguły, które strony lub podmioty są zaangażowane w obsługę zapytania. Zapytania otrzymane z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji lub Włoch mogą być rozpatrywane przez naszych współpracowników bezpośrednio lub przekazywane do jednego z naszych dystrybutorów, w zależności od okoliczności i charakteru zapytania.

W przypadku prośby o wycenę możemy udostępnić dane kontaktowe użytkownika wszystkim dystrybutorom działającym w kraju, w którym mieszka, aby dać mu możliwość porównania cen sprzedaży i uzyskania najlepszej możliwej oferty. Użytkownik ma jednak możliwość ręcznego rozszerzenia lub ograniczenia listy odbiorców zapytania wśród dystrybutorów.

Zapytanie użytkownika zostanie zarejestrowane w naszym systemie CRM. Jeśli użytkownik chce sprawdzić, które dane osobowe są przechowywane, lub jeśli chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub usunąć z naszego systemu, prosimy o kontakt pod adresem: gdpr@eu.phchd.com

Dane osobowe przekazane nam (za zgodą użytkownika) przez naszych partnerów biznesowych (np. dystrybutorów) mogą obejmować:

 • – imię i nazwisko użytkownika;
 • – tytuł (sposób, w jaki użytkownik chce, aby się do niego zwracać);
 • – dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
 • – obszar specjalizacji (np. oddział, w którym użytkownik pracuje, lub projekt badawczy, w którym bierze udział);
 • – nazwa reprezentowanej przez użytkownika organizacji oraz jej lokalizacja (na przykład nazwa miejscowości i kod pocztowy).


Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w następujących celach:

 • – zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów, np. w celu zapewnienia skutecznej reakcji w przypadku, gdy wymagane jest podjęcie środków naprawczych lub zapobiegawczych;
 • – zarządzanie informacjami zwrotnymi od klientów (w tym reklamacjami) związanymi z jakością i wydajnością naszych produktów;
 • – szkolenia i wsparcie w zakresie postępowania z produktem, o ile takie szkolenia i wsparcie są wymagane;
 • – zapewnienie zgodności z wymogami kontroli handlowych (np. w sytuacjach, gdy oczekuje się, że nabywca potwierdzi tożsamość użytkownika końcowego i zamierzony sposób zastosowania produktów, które mają być dostarczone).


Dane uzyskane z publicznie dostępnych źródeł

Korzystamy z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestrów przedsiębiorstw, publikacji internetowych) oraz usług niektórych renomowanych dostawców rozwiązań w zakresie ryzyka kredytowego i zapewnienia należytej staranności w celu:

 • – zarządzania istniejącymi i potencjalnymi relacjami z naszymi partnerami biznesowymi oraz powiązanym ryzykiem biznesowym;
 • – przestrzegania obowiązujących zobowiązań prawnych, standardów branżowych i polityki korporacyjnej, np. w zakresie zapobiegania i wykrywania działań związanych z praniem brudnych pieniędzy, rozwiązywania problemów związanych z łapówkarstwem lub współczesnym niewolnictwem, kontroli handlowych itp.;
 • – prowadzenia badań i analiz mających na celu ochronę i doskonalenie naszej działalności biznesowej.


Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tego kanału mogą obejmować:

 • – imię i nazwisko użytkownika;
 • – informacje dotyczące kariery zawodowej lub politycznej użytkownika;
 • – liczbę posiadanych udziałów (w stosownych przypadkach);
 • – datę urodzenia, kraj pochodzenia i inne dane osobowe, które okresowo mogą pojawiać się na oficjalnych listach podmiotów objętych sankcjami lub ograniczeniami;
 • – odniesienia do istotnych publikacji i ogłoszeń (w tym dotyczących negatywnego wizerunku, jeśli ma to zastosowanie).


W celu ochrony prywatności użytkownika

 • – wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie środki administracyjne, techniczne i fizyczne, aby zapobiegać nieuprawnionemu ujawnieniu, wykorzystaniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych będących w naszym posiadaniu;
 • – prowadzimy regularne seminaria szkoleniowe dla odpowiednich członków personelu na temat kluczowych zasad ochrony danych osobowych;
 • – regularnie dokonujemy przeglądu ustalonych polityk i procedur, w tym związanych ze zgłaszaniem przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji, w celu zapewnienia szybkiej i odpowiedniej reakcji.
Przekazywanie danych osobowych użytkownika poza EOG

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik przebywa w jednym z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jego dane osobowe będą przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Przekazanie danych osobowych do naszych przedstawicieli lub podmiotów stowarzyszonych zlokalizowanych w państwach trzecich poza Unią Europejską będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy

 • – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub
 • – zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodnie z art. 46 RODO.
Okresy przechowywania

Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość danych osobowych, ich charakter i wrażliwość, cel przetwarzania, potencjalne ryzyko szkody w przypadku naruszenia ochrony danych oraz obowiązujące wymogi prawne. Jeżeli dane osobowe użytkownika zostały wykorzystane w celu nawiązania i utrzymania stosunków handlowych, dane te będą przechowywane do czasu trwania takich stosunków i dodatkowo przez okres przechowywania określony w obowiązujących przepisach prawa handlowego i podatkowego. Jeśli użytkownik nie życzy sobie kontaktu lub nie chce już otrzymywać żadnych informacji marketingowych, ma prawo do rezygnacji (LCA-POL-007 listopad 2018 r., wersja 2.0, strona 5 z 7). W interesie użytkownika będziemy prowadzić stałą ewidencję jego zapytań (w tym minimalnej ilości danych osobowych użytkownika) w wyznaczonej bazie danych.

Dane związane z wizytą użytkownika na naszej stronie internetowej, przechowywane i pozyskiwane w postaci plików cookie

Nasz program śledzenia stron internetowych gromadzi zbiorcze informacje o liczbie odwiedzających, rodzajach używanych przeglądarek, wykorzystywanych dostawcach usług internetowych (ang. Internet Service Providers, ISP), czasie i długości odwiedzin, odwiedzanych stronach, stronach odsyłających i stronach wyjściowych (powszechnie znane jako pliki dziennika). Informacje te pomagają nam mierzyć popularność, natężenie ruchu i efektywność różnych obszarów tej strony internetowej oraz pomagają oferować naszym gościom lepsze wrażenia z przeglądania stron internetowych.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie ilości danych generowane przez odwiedzaną stronę internetową i przechowywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika, o ile pozwalają na to ustawienia przeglądarki.
Niektóre pliki cookie są przechowywane w przeglądarce tylko na czas trwania sesji na stronie internetowej. Inne pozostają „aktywne” przez dłuższy czas.
Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej zostały pogrupowane zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Międzynarodową Izbę Handlową w publikacji Cookie Guide.

Niektóre pliki cookie są bezwzględnie wymagane. Umożliwiają one poruszanie się po naszej stronie internetowej i korzystanie z jej podstawowych funkcji.

Inne pliki cookie są wykorzystywane w celu zwiększenia funkcjonalności strony internetowej poprzez zapisywanie preferencji użytkownika i wybranych ustawień. Nie są one niezbędne, ale pomagają nam zoptymalizować korzystanie z naszej strony internetowej.

Pliki cookie badające zachowanie użytkownika gromadzą informacje o tym, jak użytkownik i inni odwiedzający korzystają z naszych stron internetowych. Dzięki takim informacjom możemy ulepszać nasze strony internetowe. Przykładowo informują nas, ilu mamy unikalnych użytkowników indywidualnych, które strony są najczęściej odwiedzane, które funkcje są używane najczęściej, a które ignorowane, oraz czy do któregokolwiek z naszych użytkowników został wysłany komunikat o błędzie itp. Wszystkie informacje zbierane w tych plikach cookie są zbiorcze, a przez to anonimowe — nie pozwalają one na identyfikację poszczególnych użytkowników.

W plikach cookie do targetowania zbierane są informacje o zwyczajach związanych z przeglądaniem stron internetowych w celu dostosowania reklam do potrzeb użytkownika i jego zainteresowań.

Poniżej znajduje się lista stosowanych przez nas plików cookie, w tym ich nazwa, krótki opis, czas przechowywania oraz wskazanie, czy są one zwolnione z wymogów uzyskania uprzedniej świadomej zgody — odpowiednio do wymogów unijnego organu doradczego ds. ochrony danych osobowych.


 Typ Nazwa   Okres przechowywania  Przeznaczenie
 Funkcjonalne pliki cookie  _CSRFCOOKIE  W trakcie sesji  Plik cookie bezpieczeństwa uniemożliwiający podszywanie się. CSRF to skrót od angielskich słów CrossSite Request Forgery.
 Funkcjonalne pliki cookie  _RequestVerificationToken  W trakcie sesji  Plik cookie bezpieczeństwa uniemożliwiający podszywanie się.
 Funkcjonalne pliki cookie  .ASPXAUTH  W trakcie sesji  Wykorzystywany do określenia, czy użytkownik jest uwierzytelniony.
 Funkcjonalne pliki cookie  ASP.NET_SessionId  W trakcie sesji  Ogólny plik cookie sesji skonfigurowany przez serwer, służący do śledzenia stanu sesji. Umożliwia zapamiętanie wyborów i preferencji dokonanych przez użytkownika.
 Analityczny plik cookie  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE  Maksymalnie 10 lat  Głównym przeznaczeniem tego pliku cookie jest: Wydajność
 Funkcjonalne pliki cookie  sc_fv  W trakcie sesji  Plik cookie sesji używany do zapamiętywania preferencji użytkownika.
 Funkcjonalne pliki cookie  scContentEditorFolderWidth  Maksymalnie 3 miesiące  Ten plik cookie zapisuje szerokość drzewa nawigacji w edytorze treści. Oznacza to, że: Jeśli zmienia się szerokość nawigacji, wartość pliku cookie jest również ustawiana na odpowiednią szerokość piksela.
 Funkcjonalne pliki cookie  shell#lang  W trakcie sesji  Zapamiętuje preferowany język odwiedzającego stronę.
 Funkcjonalne pliki cookie  sitecore_userticket  Maksymalnie 6 miesięcy  Plik cookie sesji używany przez główny system CMS witryny w celu utrzymania sesji użytkowników.

 

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik mieszka na terenie EOG lub Szwajcarii, jako osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane, na temat celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych oraz odbiorców, którym dane zostały ujawnione;
 • prawo do sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, zablokowania lub usunięcia danych osobowych, które są niedokładne, niekompletne lub wygasły;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych;
 • prawo do otrzymywania wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego i (lub) prawo do ich przekazania innej firmie.

Przed zastosowaniem się do którejkolwiek z wyżej wymienionych próśb użytkownika możemy być zmuszeni ze względów bezpieczeństwa potwierdzić jego tożsamość.

Jeśli użytkownik uważa, że sposób, w jaki jego dane osobowe są przetwarzane, stanowi naruszenie obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

W Holandii jest to Holenderski Organ ds. Ochrony Danych (de Autoriteit Persoonsgegevens). Zawartość strony internetowej jest dostępna w języku angielskim i holenderskim.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub praktyk przetwarzania danych w naszej firmie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: gdpr@eu.phchd.com. Można również do nas napisać na adres:

PHC Europe B.V.
Att: Data Protection Officer
Nijverheidsweg 120
4879 AZ Etten-Leur
Holandia

Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności

Okresowo możemy modyfikować niniejszą Politykę. Najnowszą wersję Polityki zamieścimy w naszej witrynie internetowej ze wskazaniem u dołu strony, kiedy została ona zaktualizowana.

1 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.labvision.nl