PHC_Europe_logo

Nasza polityka zachowania zgodności w skrócie Informacje o firmie PHC

Nasza polityka zachowania zgodności w skrócie

Uczciwe praktyki operacyjne

Angażujemy się w uczciwe i sprawiedliwe prowadzenie działalności biznesowej oraz dążymy do stworzenia pozytywnego środowiska pracy opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Cenimy różnorodność i staramy się promować szczerą wymianę poglądów i pomysłów, aby najbardziej wymagające (kontrowersyjne) kwestie pozostały otwarte na dyskusję. Pracujemy nad utrzymaniem standardów związanych z uczciwą konkurencją, ze zwalczaniem korupcji, bezpieczeństwem informacji i kontrolą handlu oraz zachęcamy naszych współpracowników do aktywnego udziału w procesie ich wdrażania.

Wkład w społeczeństwo

Wierzymy, że poszanowanie praw człowieka jest fundamentem prawdziwie sprawiedliwego społeczeństwa, i aktywnie staramy się przyczyniać do poprawy jakości życia najbardziej bezbronnych wśród nas, np. poprzez wspieranie działalności Holenderskiego Towarzystwa Onkologicznego i fundacji Belaya Rosa Foundation, która współpracuje z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji za granicą.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Zobowiązujemy się do przestrzegania międzynarodowych porozumień i wytycznych, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz inicjatywy ONZ Global Compact, a także zachęcamy naszych dostawców do zajęcia odpowiedzialnego i zdecydowanego stanowiska przeciwko nadużyciom praw pracowniczych, w tym pracy przymusowej lub pracy dzieci.

Dążymy również do zwiększenia wśród naszych pracowników świadomości problemów związanych ze współczesnym niewolnictwem.

Oświadczenie w sprawie niewolnictwa i handlu ludźmi